משלוחים מהירים במיוחד!

מדיניות המשלוחים

אזורי חלוקה

בת ים, ראשון לציון, חולון, תל אביב יפו


דמי משלוח

בעיר בת ים כאשר המשלוח מעל 200 ש"ח - אין דמי משלוח.

דמי משלוח תל אביב - 30 ש"ח

דמי משלוח חולון - 15 ש"ח

דמי משלוח ראשון לציון מערב - 15 ש"ח

דמי משלוח ראשון לציון מזרח - 25 ש"ח


ניתן לבצע משלוחים לאותו יום עד השעה 16:00.

אחרי השעה 16:00, המשלוח יסופק ביום העסקים הבא


אופן אספקת המוצרים לכתובת המזמין


1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה לכתובת אותה הזין המזמין ובכפוף לכך שזכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר כי האתר יציע מועדים לאספקה בהתאם לאזורי הפעילות וליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.


3. אזורי הפעילות משתנים מעת לעת, על המזמין לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור הפעילות.


4. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם מסיבות שלא תלויות בחברה לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים, לפיכך, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי החברה לא יחויב.


5. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו בכתובת שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם החברה את מועד האספקה בשנית, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח בנוסף לדמי המשלוח הראשונים. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.


6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד החברה ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

7. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.


8. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.


9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה החברה, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.


10. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה. בהזמנה טלפונית, שעון הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה

 

אופן החזרת מוצרים

1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

2. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

3. האמור בתקנון זה יחול גם במידה ולקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.

4. מובהר שוב, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

5. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 14 יום מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים.

6. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 14 ימים ממועד קבלתם בפועל.

7. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי החברה.

8. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך לחברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

9. החברה תתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

10. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח


 

טואול - בניית אתרים